Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy i profilaktyki przeciwpożarowej dla mieszkańców Kwidzyna prowadzone przez OSP Kwidzyn


Lokalizacja

Realizacja szkoleń odbędzie się na terenie obiektów szkolnych miasta Kwidzyna lub innych obiektach wskazanych przez Miasto Kwidzyn. Przy sprzyjającej pogodzie również na zewnątrz budynków. Dodatkowy blok szkoleniowy z pokazami praktycznymi odbędzie się na stanowisku plenerowym podczas Dni Kwidzyna i innych imprezach plenerowych wskazanych przez Miasto Kwidzyn.

Skrócony opis

Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu cyklu 10 szkoleń dla mieszkańców Kwidzyna. Szkolenia mają na celu podniesienie bezpieczeństwa, świadomości mieszkańców na temat działania w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochrony i profilaktyki przeciwpożarowej.

Opis projektu

Cykl 10 szkoleń dla mieszkańców Kwidzyna. Szkolenia mają na celu podniesienie bezpieczeństwa, świadomości mieszkańców na temat działania w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochrony i profilaktyki przeciwpożarowej.
Szkolenia w pełni wspierają realizację zadań własnych gminy wynikających z Art. 7 pkt. 5 i pkt. 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W ramach szkolenia mieszkańcy zapoznają się w formie teoretycznej i praktycznej z następującymi zagadnieniami:
1. BEZPIECZEŃSTWO - moduł mający na celu przedstawienie możliwych zagrożeń dla ratownika, poszkodowanego i osób z otoczenia oraz nauki jak im przeciwdziałać.
2. WEZWANIE POMOCY - część obrazująca zasady działania, „łańcucha ratunkowego”, miejsca w których można uzyskać pomoc i sposoby wzywania pomocy.
3. POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY - nauka postępowania w sytuacji z poszkodowanym nieprzytomnym, poparta ćwiczeniami.
4. NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA - nauka postępowania w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia; algorytmu ABC dla dorosłych i dzieci, poparta ćwiczeniami.
5. AED - część przygotowująca do użycia automatycznego defibrylatora. Nauka o budowie, zasadach działania, dostępności. Poparta ćwiczeniami praktycznymi przy użyciu treningowego AED.
6. ZADŁAWIENIA - nauka postępowania w przypadku zadławienia, nauka rękoczynu Heimlicha.
7. RANY, TAMOWANIE KRWOTOKÓW - praktyczna nauka postępowania podczas tamowania krwotoków, nauka wykorzystania odpowiedniego opatrunków przy różnych rodzajach zranień.
8. URAZY - omówienie najczęstszych urazów ciała i nauka ich zaopatrywania.
9. URAZY ŚRODOWISKOWE - omówienie podtopień, porażeń.
10. NAGŁE ZACHOROWANIA i STANY ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU - nauka rozpoznania i postępowania w przypadkach takich jak: omdlenia, choroba wieńcowa, udary, alergie
11. ZASADY PROFILAKTYKI PRZECIWPOŻAROWEJ - omówienie zasad postępowania w celu zapobiegania pożarom, prezentacja środków, czujników i sygnalizatorów przeciwpożarowych

Ochotnicza Straż Pożarna w Kwidzynie zapewni kadrę szkoleniową. Niezbędne wyposażenie szkoleniowe według poniższej specyfikacji zostanie zakupione w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Realizacja szkoleń korzystnie wpłynie na poziom wyszkolenia i świadomości mieszkańców Kwidzyna w zakresie reagowania na występujące w otoczeniu zagrożenia. Pozwoli to na zmniejszenie skutków występujących zdarzeń, przez co podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Program szkoleń ma dotrzeć do ok. 300-400 mieszkańców z różnych grup wiekowych. Sprzęt treningowy pozostanie w użyczeniu w OSP Kwidzyn i będzie wykorzystywany do dalszych akcji szkoleniowych dla mieszkańców Kwidzyna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Fantom Laerdal Little Anne QCPR - 5 szt.6 000 zł
2Fantom Laerdal Junior QCPR - 5 szt.6 500 zł
3Fantom Baby Anne - 2 szt.1 200 zł
4Defibrylator z funkcją treningową Philips FRx - 1 szt.5 500 zł
5Namiot plenerowy 3x3m - 3 szt.4 500 zł
6Elektrody do zestawu szkoleniowego FRx - 4 szt.700 zł
7Defibrylator szkoleniowy Philips HS1 - 2 szt.3 200 zł
8Elektrody do zestawu szkoleniowego HS1 - 4 szt.700 zł
9Czujnik tlenku węgla i dymu KIDDE 10SCO - 1 szt.150 zł
10Gaz testowy do czujników czadu i dymu - 2 szt.60 zł
11Koc gaśniczy - 1 szt.90 zł
12Kamizelka ACT FAST - 1 szt.700 zł
13Zestaw 4 gaśnic różnego typu700 zł
Łącznie: 30 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy i profilaktyki przeciwpożarowej dla mieszkańców Kwidzyna prowadzone przez OSP Kwidzyn

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego kwidzyn.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Miasta Kwidzyna z siedzibą ul. Warszawska19, 82-500 Kwidzyn.
Burmistrz Miasta Kwidzyna szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 
1. W czasie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Miasta Kwidzyna.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Kwidzyna uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie kwidzyn.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kwidzyna, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Miasta Kwidzyna, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa kwidzyn.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Miasta Kwidzyna lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@kwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.